:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นาย ศุภชัย  เพชรหัสษ์
   Mr. Supachai Pethat
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3066, 0-7567-3059
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3066, 3059
   E - mail  supachai.pe@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาที่จบ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  มหาวิทยาลัย  สถาบันรัชต์ภาคย์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2556-2558
 
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  สาขาที่จบ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2555-2556
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  05/06/2562
 
  ตำแหน่ง  พนักงานธุรการ
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ฝ่าย/งาน  สำนักงานศูนย์การแพทย์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  05/06/2562 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)