:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นาย เสมอไหน  เพ็งจันทร์
   Mr. Samernai Pengjun
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3581, 0-7567-3523
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3581, 3523
   E - mail  samernai.pe@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สังคมสงเคราะห์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2549-2552
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/10/2562
 
  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  ศูนย์บริการวิชาการ
  ฝ่าย/งาน  ฝ่ายบริหารโครงการและกิจกรรมพิเศษ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/10/2562 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)