:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. ฮีร่า  บาตูล
   Dr. Hira Batool
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-, 0-7567-
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      , 
   E - mail  hira.ba@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  Management Science and Engineering
  มหาวิทยาลัย  Xidian University
  ประเทศ  จีน
  ช่วงปี พ.ศ.  2562
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  Management Sciences
  มหาวิทยาลัย  COMSATS Institute of Information Technology
  ประเทศ  ปากีสถาน
  ช่วงปี พ.ศ.  2558
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  Accounting & Finance
  มหาวิทยาลัย  Virtual University of Pakistan
  ประเทศ  ปากีสถาน
  ช่วงปี พ.ศ.  2551-2555
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  02/12/2562
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  วิทยาลัยนานาชาติ
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  - ไม่มีข้อมูล -
  หลักสูตร  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  02/12/2562 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2563
   ชื่อบทความ : Role of Social Learning in Women Entrepreneurship Behavior.  
   ผู้เขียน : 6th edition
   แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Entrepreneurship Education
   เล่มที่ : 23 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-11 เดือน/ปี : 04/2563-/
   ชื่อบทความ :  EDUCATING WOMEN ENTREPRENEURS ABOUT SUCCESSFUL ADOPTION OF ONLINE SOCIAL ACTIVITY        
   ผู้เขียน : Batool, H. and Ullah, K.
   แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Entrepreneurship Education
   เล่มที่ : 23 ฉบับที่ : 2 หน้า : 1-9 เดือน/ปี : 04/2563-/
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ :  PAKISTANI WOMEN ENTREPRENEURS AND ICT INTERVENTION
   ผู้เขียน : 6th edition
   แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Entrepreneurship Education
   เล่มที่ : 21 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-15 เดือน/ปี : 02/2561-02/2561
   ชื่อบทความ :  Pakistani Women Entrepreneurs in Life Course Approach
   ผู้เขียน : 6th edition
   แหล่งตีพิมพ์ : Proceedings of Business and Economic Studies
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 14-24 เดือน/ปี : 05/2561-05/2561
   ชื่อบทความ :  E-ENTREPRENEURIAL INTENTION IN BUSINESS SCHOOLS: AN APPLICATION OF PARTIAL LEAST SQUARE (PLS) ANALYSIS
   ผู้เขียน : 6th edition
   แหล่งตีพิมพ์ : JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR RESEARCH
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 2 หน้า : 235-241 เดือน/ปี : 12/2561-12/2561
   ชื่อบทความ :  Which aspect of big data usage is creating information security concern
   ผู้เขียน : 6th edition
   แหล่งตีพิมพ์ : Proceedings of Business and Economic Studies
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 4 หน้า : 35-41 เดือน/ปี : 00/2561-00/2561
   ชื่อบทความ :  The Impact of Market level and Country level Mechanism on Seller Intention to Trade: A Mediation Role of Seller Trust on Buyer and Perceived Risk of Chargeback Fraud
   ผู้เขียน : 6th edition
   แหล่งตีพิมพ์ : China South Asian International Conference
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 8 หน้า : 433-439 เดือน/ปี : 06/2561-06/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ :  Successful antecedents of women entrepreneurs: A case of underdeveloped nation
   ผู้เขียน : 6th edition
   แหล่งตีพิมพ์ : Entrepreneurship Research Journal
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 2 หน้า : 1-11 เดือน/ปี : 02/2560-02/2560
   ชื่อบทความ :  A MODEL ON INFORMATION SECURITY THROUGH KNOWLEDGE SHARING ATTITUDE: EVIDENCE FROM PAKISTANI BANKING INDUSTRIES' BEHAVIORS
   ผู้เขียน : 6th edition
   แหล่งตีพิมพ์ : http://www.sci-int.com/
   เล่มที่ : 29 ฉบับที่ : 3 หน้า : 553-559 เดือน/ปี : 06/2560-06/2560
   ชื่อบทความ :  A General Review on Big Data Management Challenges & Themes
   ผู้เขียน : 6th edition
   แหล่งตีพิมพ์ : The International Journal of Management
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 4 หน้า : 13-22 เดือน/ปี : 10/2560-10/2560
   ชื่อบทความ :  THE IMPACT OF UNIVERSITY INTERNAL FACTORS ON ACADEMIC ENTREPRENEURSHIP: EVIDENCE FROM UNIVERSITY RESEARCH
   ผู้เขียน : 6th edition
   แหล่งตีพิมพ์ : Pakistan Business Review
   เล่มที่ : 19 ฉบับที่ : 1 หน้า : 195-215 เดือน/ปี : 04/2560-04/2560
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ :  Application of partial least square in predicting e-entrepreneurial intention among business students: evidence from Pakistan
   ผู้เขียน : 6th edition
   แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Innovation and Entrepreneurship
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 6 หน้า : 1-16 เดือน/ปี : 09/2558-09/2558
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  โครงการบริการวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)