:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ศิวรุฒ  ลายคราม
   Mr. Siwarut Laikram
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-, 0-7567-
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      , 
   E - mail  siwarut.la@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  นิติศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  International Trade Laws
  มหาวิทยาลัย  University of Sussex
  ประเทศ  อังกฤษ
  ช่วงปี พ.ศ.  2558-2559
 
  วุฒิการศึกษา  นิติศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  กฏหมาย
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2552-2555
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  15/01/2563
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  วิทยาลัยนานาชาติ
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  - ไม่มีข้อมูล -
  หลักสูตร  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  15/01/2563 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  โครงการบริการวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)